...vždy komplexní řešení

Projekty staveb

Projekt stavby je základní dokument zajišťující konečné uspokojení představy investora o podobě stavby. Kvalitní projekt je rovněž alfou a omegou kvality provedení stavby a jedním ze základních kamenů efektivního vynaložení prostředků investovaných do stavby.

Z tohoto důvodu je u nás v CONINGu projektové přípravě stavby věnována maximální pozornost. Náš zkušený tým zahrnuje zkušené architekty, statiky, stavaře i projektanty jednotlivých profesí.

Projektová činnost

Zaměření stávajícího stavu

V případě, že místem stavby je stávající objekt, zajišťujeme pro naše klienty tzv. zaměření stávajícího stavu. Tento stupeň projektové dokumentace je jedním ze základních podkladů pro další průběh přípravných prací včetně formulace investičního záměru. Zachycuje stav rekonstruovaného objektu před zahájením stavebních prací.

Studie a vizualizace staveb

Pro naše klienty v rámci této činnosti provádíme vypracování architektonických studií. Vzhledem k našemu technickému a softwarovému vybavení pro nás není problém převádět architektonické studie do podoby vizualizací, tj. převést klientovy představy ze skic a kreseb do prostoru.

Projektová dokumentace

V této etapě představební přípravy začínají původní představy investora ztvárněné ve studiích nabírat reálnou podobu.

V rámci projektové činnosti zajišťujeme tyto stupně projektové dokumentace

  • urbanistické a zastavovací studie
  • projekty pro územní řízení
  • projekty pro stavební řízení
  • prováděcí projektovou dokumentaci
  • rozpočty staveb